Sledujte nás na

 • SK
 • HU

Najnovšie články

METÓDY

V rámci pôsobenia na dieťa využívame rôzne najnovšie inovačné edukačné stratégie a metódy, ktoré rozvíjajú vaše dieťa v oblasti matematicko-logickej, komunikačnej, motorickej, personálno-sociálnej, prírodovednej, multimediálnej a umeleckej.

Náš prístup je zameraný na to, aby sa dieťa cez hru a aktivity učilo veľmi prirodzenými a efektívnymi spôsobmi chápať a používať veci a javy okolo seba, adekvátne komunikovať, rozumieť a akceptovať pravidlá sociálneho spolunažívania, chápať iných ľudí, ale aj adekvátne prezentovať vlastnú identitu a vytvoriť sa na okolitý svet vlastný názor.

 • permanentná trilingválna -trojjazyčná výučba a starostlivosť o dieťa, všetky aktivity a činnosti sú súbežne realizované v troch jazykoch: anglickom, maďarskom a slovenskom jazyku
 • prirodzený spôsob naučenia sa iného, cudzieho jazyka v komunikatívnej podobe
 • zaujímavé a atraktívne hry a interaktívne edukačné aktivity v centrách aktivít
 • učenie sa zábavným spôsobom cez hru a zaujímavé činnosti vhodné pre deti v predprimárnom období
 • iný prístup k edukácií a výučbe
 • kvalitná a odborná edukácia podľa sociokonštruktivistického prístupu
 • starostlivosť a rozvíjanie dieťaťa v pozitívnej rodinnej klíme a atmosfére
 • individuálna starostlivosť o dieťa v malých skupinách = 1 učiteľka pre max. 7 detí
 • rozvíjanie jedinečnosti a identity vášho dieťaťa (nadania a talentu) v nami organizovaných aktivitách
 • individuálna pedagogická diagnostika a zistenie osobitostí vášho dieťaťa
 • účasť pomocného personálu pri starostlivosti o dieťa
 • rozvíjanie dieťaťa s vývinovými osobitosťami na odbornej úrovni s adekvátnym prístupom, dokážeme rozvíjať deti, ktoré môžu mať problém v iných materských školách