Sledujte nás na

 • SK
 • HU

Najnovšie články

CIELE

 • rozvíjanie celistvej osobnosti dieťaťa tak, aby sa dokázalo adaptovať na súčasné sociokultúrne prostredie a dokázalo sa uplatniť v rámci svojho bytia a ďalšieho vzdelávania
 • rozvíjanie základných spôsobilostí (kompetencií) kultúrnej gramotnosti
 • rozvíjanie samostatnosti a autonómie dieťaťa
 • rozvíjanie personálnej identity dieťaťa
 • rozvíjanie individuality a jedinečnosti dieťaťa (talent a nadanie) prostredníctvom individuálnych programov a aktivít
 • rozvíjanie základných komunikačných kompetencií z materinského jazyka, druhého jazyka (maďarský alebo slovenský) a základy z cudzieho – anglického jazyka tak, aby dieťa po istom čase dokázalo komunikovať tromi jazykmi (rozvíjanie komunikačnej gramotnosti)
 • rozvíjanie sociálnych kompetencií (sociálnej gramotnosti)
 • rozvíjanie matematicko-logických a prírodovedných kompetencií umožňujúcich chápanie javov (matematickej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti)
 • rozvíjanie motorických kompetencií a podporovanie správneho držanie tela, podporovať zdravie a predchádzanie detským ochoreniam (motorickej gramotnosti)
 • rozvíjanie multimediálnych kompetencií (počítačová a multimediálna gramotnosť)
 • rozvíjanie umeleckých kompetencií (divadelné umenie, hudobné umenie, výtvarné umenie) umelecká gramotnosť