Sledujte nás na

  • SK
  • HU

Najnovšie články

NAŠA FILOZOFIA

V našom prístupe preferujeme aktívne učenie sa dieťaťa, preto pre vaše dieťa denne pripravujeme rôzne hry a aktivity v centrách aktivít, kde učenie prebieha hrami, pozorovaním, skúmaním, bádaním, pokusmi a experimentovaním, aktívnou činnosťou dieťaťa v interakcií s inými deťmi v skupine a súčasne s učiteľkou.

Našim základným zámerom je celistvé rozvíjanie osobnosti každého dieťaťa tak, aby sme v maximálnej miere rozvíjali jeho individualitu – identitu, a zároveň, aby každé dieťa nadobudlo spôsobilosti, prostredníctvom ktorých dokáže pochopiť okolité sociálne a prírodne prostredie a dokáže sa do tohto prostredia adekvátne začleniť.

Našou filozofiou je, že dieťa sa má učiť porozumieť svetu v príjemnom, citlivom a podporujúcom prostredí prostredníctvom aktivít, ktoré sú pre dieťa zmysluplné, prirodzené a umožnia mu priame učenie sa prostredníctvom získavania skúseností (škola pre život).

Preto naša súkromná materská škola ponúka vášmu dieťaťu akceptujúce, sociálne pozitívne prostredie s demokratickou atmosférou, kde každý jedinec má svoje práva a povinnosti.

Pripravené činnosti podporujú myslenie a tvorbu detí a vytvárajú predpoklad pre aktívny prístup jedinca k prostrediu.