Kövessetek

  • SK
  • HU

Legutóbbi bejegyzések

DIFER – AZ EREDMÉNYES ISKOLAKEZDÉSÉRT

DIFER avagy Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4 és 8 évesek számára.

  • MI AZ A DIFER?

A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (Difer) a kisiskolás életkorban, az iskolai előrehaladás szempontjából kritikus elemi készségek (írásmozgás-koordináció készsége, beszédhallgatás készsége, relációszókincs, elemi számolás, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés-megértés, szocialitás) diagnosztikus értékelésére alkalmas tesztrendszer.

A Difer teszt 7 alapkészséget vizsgál, melyeket fontos felmérni, mielőtt a gyermek iskolába megy, vagy kiválasztjuk számára a megfelelő oktatási intézményt. Ezzel a rövid vizsgálattal kimutathatók azok a készségek, területek, melyeket fokozottan fejleszteni kell az iskolába lépéskor.

A Difer teszt részei:

1. Írásmozgás-koordináció

– A kéz finommozgásának koordinációja teszi lehetővé az írás elsajátítását és használatát.

A teszt részei: firkálás, rajzolás

2. Beszédhanghallás

– A beszédészlelés az olvasás-írástanulás egyik kritikus feltétele

– A beszédhangok megkülönböztetésének fejlettsége vagy sérülése egyik oka lehet a beszéd rendellenességeknek

A teszt részei: szópárok hallása után kell a gyermeknek eldönteni, hogy melyik kép nevét hallotta (pl.: pont – bont)

3. Relációs szókincs

– Minden nyelv alapját néhány száz relációszó képezi.

– Az iskolába lépő gyermekek közül behozhatatlan hátránnyal indulnak azok, akik nem sajátították el ezt a szókincskészletet.

A teszt részei: képek megmutatásával kell a gyermeknek téri és idői viszonyokat eldönteni (pl.: Mutasd meg, melyik galamb van alul? – Melyik kép történik hajnalban?)

4. Elemi számolási készség

– Elemi számolási készség alatt számlálást, manipulatív számolást, számképfelismerést és számolvasást értünk

– Átlagosan 2-3 éves kor körül a számlálás indul fejlődésnek

A teszt részei: számlálás 21-ig, számkörök átlépése, számlálás visszafelé, manipulatív számolás, számképfelismerés, számolvasás

5. Tapasztalati következtetés

– A tapasztalati következtetés esetében a műveletvégzés kizárólag a gyermek személyes tapasztalataira és a mindennapi szituációk nyelvhasználatára épít

– A készségek egyszerűsége ellenére az iskolába lépő gyermekek egy része nem érti és nem is tudja megfelelően használni az egyszerű logikai struktúrákat és következtetési sémákat, ezért az iskolában ez az elmaradás komoly következményekkel járhat

A teszt részei: a gyereknek mondatokat kell befejeznie (pl.: Ha szép az idő, akkor kirándulunk. Ma nem szép az idő, tehát…)

6. Tapasztalati összefüggés-megértés

– Az összefüggés-mérési kézség fejlődése spontán folyamat: a környezetben, a szociális közegben, a mesékben, a tananyagokban előforduló összefüggések hatására alakul

– A szándékos fejlesztés leghatékonyabb eszközei a mesék és az elbeszélésszerű környezetismeretek

A teszt részei: a gyermek mondatokat hall, melyekről eldönti, hogy igaz, vagy nem, milyen esetben történhet meg (pl.: Ha megbotlunk, eleshetünk.)

7. Szocialitás

– A csoport, a társadalom szociális értékrendje, jogrendje, eszmerendszere, szokásrendszere, szociális aktivitásának rendszere, a személyiség szociális kompetenciája, valamint a személyiség szociális aktivitása

– A gyerekek szociális fejlettség szinti különbségei szélsőségesen nagyok, ami nagymértékben csökkenti az iskolai nevelés, oktatás eredményességét, hatékonyságát

– A teszt részei: kapcsolatfelvétel, társas feladathelyzet, erkölcsi érzék, feladatvállalás, feladattartás

A vizsgálat menete

  • A tesztek felvétele egyéni vizsgálat keretében történik. A készségek fejlettségének diagnosztikus feltérképezése kb. 45-50 percet vesz igénybe.
  • Ezt követi egy diagnózis elkészítése az eredmények tükrében, majd az egyéni fejlesztési javaslat összeállítása és a folyamatos fejlesztés megkezdése.
  • Minden esetben – bizonyos idejű -4-6-8 hónapi fejlesztés után – megtörténik a kontrollmérés.
  • A kontrollmérés és a bemeneti mérés eredményeinek összehasonlító elemzése során megállapítom a vizsgált/fejlesztett készségek fejlődésének mértékét és írásban rögzítem az eredményeket.
  • Tapasztalataim azt mutatják, hogy a szülők jelentős részét érdekli a mérések eredménye, és támogatja, hasznosnak ítéli a méréseket és a fejlesztőmunkát.

Érdeklődni a köv. telefonszámon: 0948 304 647 illetve email-címen lehet: ferenczid91@gmail.com

A szeptemberi hónapban INGYESEN próba órára invitálunk minden kedves érdeklődőt, amelyre a fent feltüntetett telefonszámon lehet jelentkezni.

A próbaórák időpontjai: szeptember 15., 22., 29., 17:00 órai kezdettel.