Kövessetek

  • SK
  • HU

Legutóbbi bejegyzések

ÉVES REGISZTRÁCIÓZákonný zástupca
MATKA
OTEC

Ja, zákonný zástupca dieťaťa, týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa do zariadenia starostlivosti o deti predškolského veku s názvom Anglická súkromná materská škola HOXFORT, Kukučínova 6666, Dunajská Streda.

Prehlasujem, že moje dieťa je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve detí a doklad o zdravotnom stave dieťaťa predložím v deň nástupu dieťaťa do Anglickej súkromnej materskej školy HOXFORT.